Rejestracja

* Pole obowiązkowe

Jako uczestnik wydarzenia Wieczoru Charytatywnego DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2022 potwierdzam, że jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19.” (osoba będzie zobligowana do okazania dokumentu zaświadczającego przyjęcie szczepienia przeciw COVID-19 podczas wejścia na wydarzenie). Przekazanie tej informacji oznacza Pani/Pana dobrowolną zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych  osobowych przez Organizatora wydarzenia Wieczoru Charytatywnego DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2022. Przekazanie tej  informacji jest w pełni dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres fundacja@fundacja.doz.pl Niniejsze informacje pobierane są w związku z możliwością niewliczania osób zaszczepionych do limitu miejsc na wydarzeniu dla osób niezaszczepionych.

Obowiązek informacyjny

Współadministratorami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji wydarzenia Wieczoru Charytatywnego DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2022 (Wydarzenie) i celów wskazanych poniżej, są: 

 1. DOZ Fundacja dbam o zdrowie, 03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11, KRS nr 0000286305, NIP 524-26-19-349, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Z administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3, e-mail: fundacja@fundacja.doz.pl

 2. DOZ S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, tel. +48 22 329 65 00, NIP 676-21-75-698, BDO 000032088, KRS 0000058632, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  Współadministratorzy w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować pod adresami e-mail: fundacja@fundacja.doz.pl oraz iod@doz.pl.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 1. wzięcia udziału w Wydarzeniu, dokonanym poprzez dobrowolną akceptację Regulaminu ,,Wieczoru charytatywnego DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2022” oraz charytatywnych aukcji towarzyszących (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”), oraz identyfikacji uczestników Wydarzenia, kontaktu z uczestnikami Wydarzenia oraz obsługi Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Wydarzeniu. Dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych przez okres organizacji i trwania Wydarzenia.

 2. dane osobowe dotyczące szczepienia przeciwko covid-19, będą przetwarzane w celu umożliwienia administratorowi danych, jako organizatorowi Wydarzenia zwiększenia limitu miejsc na organizowanym wydarzeniu i niewliczania osób zaszczepionych do limitu miejsc na wydarzeniu dla osób niezaszczepionych. Dane osobowe pozyskane w związku z powyższym celem, są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażonej przez uczestnika Wydarzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak okazania właściwych zaświadczeń dot. szczepienia przeciwko covid-19, może skutkować odmową wstępu na wydarzenie z uwagi na limit miejsc dla osób niezaszczepionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe zawarte w zaświadczeniach o szczepieniu przeciwko covid-19, nie będą w żaden sposób przechowywane przez administratora danych. Dokumenty nie są zapisywane podczas weryfikacji w trakcie wejścia na wydarzenie i tym samym nie są potem przechowywane. Jedynie dla celów bieżącej kontroli przy wejściu weryfikuje się autentyczność i ważność zaświadczenia. Dane osobowe będą również usunięte w momencie odwołania zgody na przetwarzanie danych.

 3. przesyłania uczestnikom Wydarzenia informacji o działalności Współadministratorów w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego – dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji (adres e-mail, numer telefonu) w celu prowadzenia działań marketingowych. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. W tym przypadku Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z powyższymi celami oraz prowadzonymi przez administratora danych działaniami a także świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.

 5. w celu publikacji zdjęcia bądź materiału filmowego zawierającego wizerunek osoby, służących promocji Współadministratorów realizowanych m.in. na portalach społecznościowych Współadministratorów, stronach internetowych Współadministratorów, a także materiałach i prezentacjach wewnętrznych i zewnętrznych Współadministratorów wykorzystywanych podczas prowadzonych wydarzeniach i eventach , na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie) – do czasu realizacji wyżej wskazanych celów lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu wycofania zezwolenia na publikację wizerunku;

 6. w celu promowania działalności Współadministratorów, w tym prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych Współadministratorów – przetwarzanie danych osobowych m.in. na portalach społecznościowych Współadministratorów, stronach internetowych Współadministratorów, a także materiałach i prezentacjach wewnętrznych i zewnętrznych Współadministratorów wykorzystywanych podczas prowadzonych wydarzeniach i eventach – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia) którym jest promocja własna i marketing własny, do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wycofania zezwolenia na publikację wizerunku, w zależności od tego które nastąpi jako pierwsze;

 7. dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Współadministratorów, o której mowa w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Współadministratorów w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów).


Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracji, zostaną przez Współadministratorów Wydarzenia, zaimplementowane do elektronicznej bazy danych uczestników Wydarzenia, wyłącznie na potrzeby realizacji powyższych celów przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Współadministratorami, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Współadministratorzy informują, iż w uzasadnionych przypadkach mają obowiązek przekazywania danych osobowych, Służbom Porządkowym oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.


Każda osoba, której dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania które dokonane zostało przed jej wycofaniem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.


W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może się zwrócić do Współadministratorów z prośbą o udzielenie niezbędnych informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

rozwiń