Regulamin wydarzenia

REGULAMIN „KONCERTU CHARYTATYWNEGO DOZ FUNDACJI DBAM O ZDROWIE 2022”
ORAZ CHARYTATYWNYCH AUKCJI TOWARZYSZĄCYCH


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w„Koncercie Charytatywnym DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2022” oraz w aukcjach charytatywnych towarzyszących wydarzeniu.
  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 2. Organizatorze – rozumie się przez to DOZ Fundację dbam o zdrowie z siedzibą w Warszawie, ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286305, REGON 141079156, NIP 524-26-19-349.
 3. Aukcji – rozumie się przez to łącznie aukcję cichą i aukcję główną określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Aukcji cichej – rozumie się przez to aukcję towarzyszącą Wydarzeniu, organizowaną online, za pośrednictwem portalu OneBid.
 5. Aukcji głównej – rozumie się przez to aukcję głośną organizowaną zgodnie z harmonogramem Wydarzenia w miejscu jego organizacji i transmitowaną przez portal OneBid.
 6. Uczestniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot określony w §2.
 7. Wydarzeniu – rozumie się przez to Koncert Charytatywny DOZ Fundacji Dbam o zdrowie 2022 organizowany w dniu 25.10.2022 r.
 8. Prowadzącym Aukcję – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia Aukcji głośnej.
 9. Przedmiocie Aukcji – rozumie się przez to dzieła sztuki i rzeczy przekazane Organizatorowi przez darczyńców w celu wystawienia ich na Aukcji.
 10. Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

 

 

WYDARZENIE

 

 1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest rejestracja uczestnictwa za pośrednictwem portalu www.dozcharytatywnie.pl. Organizator zastrzega prawa do weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
 2. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Uczestnik przed rozpoczęciem Wydarzenia może wpłacić darowiznę na cele statutowe Organizatora.
 4. W związku z Wydarzeniem przeprowadzone zostaną: Aukcja główna oraz Aukcja cicha.
 5. Całkowity dochód uzyskany z Wydarzenia oraz Aukcji zostanie przekazany przez Organizatora na realizację jego celów statutowych, w szczególności na rozwój Telefonu Wsparcia dla Seniora Słuchamy - Wspieramy.

   

      AUKCJE

 

 1. Lista Przedmiotów dostępna będzie w katalogu aukcyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.dozcharytatywnie.pl oraz udostępnianym Uczestnikom podczas Wydarzenia.
 2. Aukcje mają charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, Organizator lub Prowadzący Aukcję ma prawo wyeliminować Uczestnika z dalszej licytacji.
 4. Dla każdego Przedmiotu zostanie ustalona cena minimalna (wywoławcza), która zostanie wskazana w momencie rozpoczęcia aukcji.
 5. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników.
 6. Uczestnik odpowiada za składane przez siebie bądź w imieniu reprezentowanego podmiotu oferty cenowe, w szczególności Uczestnik powinien zadbać, aby oferty nie były przez niego składane lekkomyślnie, omyłkowo bądź bez zapoznania się i rozumienia skutków złożenia oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa.

 

PRZEBIEG AUKCJI

 

 1. Aukcja główna odbędzie się w dniu 25.10.2022 r. podczas Wydarzenia. Aukcja cicha rozpoczyna się dnia 21.10.2022 o godz. 8:00 i zakończy w dniu 25.10.2022 r. o godz. 22:00.
 2. Aukcja główna będzie prowadzona przez Prowadzącego Aukcję. Aukcja cicha prowadzona będzie w formie aukcji za pośrednictwem strony https://onebid.pl/pl.
 3. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji Przedmiotu jest:
 4. rejestracja Uczestnika zgodnie z §2 ust. 1,
 5. akceptacja niniejszego Regulaminu,
 6. podanie najwyżej oferty cenowej – przebicia w ramach prowadzonej aukcji.
 7. Kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum:
 8. w przypadku Aukcji głównej:
 • 100 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
 • 500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
 • 1000 zł powyżej 10 000 zł.
 1. w przypadku Aukcji cichej
 • 100 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
 • 500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
 • 1000 zł powyżej 10 000 zł.
 1. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.
 2. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik złoży ofertę korzystniejszą.
 3. Aukcję wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia aukcji Przedmiotu złożył najwyższą ofertę.
 4. Zakończenie Aukcji głównej Przedmiotu następuje w momencie przybicia (ustnie lub poprzez trzykrotne uderzenie młotkiem) przez Prowadzącego aukcji. Zakończenie Aukcji cichej Przedmiotu następuje wraz z upływem czasu trwania aukcji.
 5. Zakończenie Aukcji jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę:
 6. przyjętą przez Prowadzącego aukcję – w przypadku aukcji głośnej
 7. która została zarejestrowana na stronie https://onebid.pl/pl – w przypadku aukcji cichej.

 

ZAPŁATA CENY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU

 

 1. Zwycięzca aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2022 r.
 2. Wpłaty można dokonać poprzez:
 3. zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem terminala obsługi kart, dostępnego podczas Aukcji głównej (25.10.2022 r.) i obsługiwanego przez Organizatora z zachowaniem wszelkich procedur – w przypadku Aukcji głównej,
 4. przelew na konto Organizatora nr konta: 91 1050 0086 1000 0023 2186 3413 prowadzone w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie z tytułem przelewu: DAROWIZNA – w przypadku Aukcji głównej i Aukcji cichej.
 5. Wydanie przedmiotu Aukcji zwycięzcy nastąpi:
 6. bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. a powyżej.
 7. w terminie 14 dni od dnia przelewu – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. b powyżej.
 8. W przypadku płatności dokonanej w sposób określony w pkt. 2 lit. b, odbiór wylicytowanego Przedmiotu będzie możliwy z siedziby DOZ Fundacji dbam o zdrowie (adres: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3) po okazaniu potwierdzenia przelewu.
 9. Własność Przedmiotu przechodzi na zwycięzcę Aukcji z chwilą zapłaty całej ceny, zgodnie z ofertą złożoną przez zwycięzcę Aukcji.

 

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (listem poleconym), na adres Organizatora
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą
 3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień Regulaminu.
 2. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: dozcharytatywnie.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Wydarzenia lub Aukcji z przyczyn technicznych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia (w tym Aukcji głośnej) w związku obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub innymi akty wydanymi przez organy władzy publicznej w związku z epidemią Covid-19 lub stanem zagrożenia epidemicznego Covid-19. Odwołanie nie wpływa na ważność rozpoczętych Aukcji cichych oraz nie stanowi podstawy do żądania przez Uczestników zwrotu wpłaconych darowizn.