Regulamin wydarzenia

REGULAMIN „KONCERTU CHARYTATYWNEGO DOZ FUNDACJI DBAM O ZDROWIE 2023”
ORAZ CHARYTATYWNYCH AUKCJI TOWARZYSZĄCYCH

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w „Koncercie Charytatywnym DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2023” oraz w aukcjach charytatywnych towarzyszących wydarzeniu.
  Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  a) Organizatorze – rozumie się przez to DOZ Fundację dbam o zdrowie z siedzibą w Warszawie, ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa, wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286305, REGON 141079156, NIP 524-26-19-349.
  b) Aukcji – rozumie się przez to łącznie aukcję cichą i aukcję główną określone w niniejszym Regulaminie.
  c) Aukcji cichej – rozumie się przez to aukcję towarzyszącą Wydarzeniu, organizowaną online, za pośrednictwem portalu OneBid.
  d) Aukcji głównej – rozumie się przez to aukcję głośną organizowaną zgodnie z harmonogramem Wydarzenia w miejscu jego organizacji i transmitowaną przez portal OneBid.
  e) Uczestniku – rozumie się przez to osobę lub podmiot określony w §2.
  f) Wydarzeniu – rozumie się przez to Koncert Charytatywny DOZ Fundacji dbam o zdrowie 2023 organizowany w dniu 03.10.2023 r.
  g) Prowadzącym Aukcję – rozumie się przez to osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia Aukcji głównej.
  h) Przedmiocie Aukcji – rozumie się przez to dzieła sztuki i inne rzeczy przekazane Organizatorowi przez darczyńców w celu wystawienia ich na Aukcji.
  i) Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin.

 

 §2. WYDARZENIE

 1. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest rejestracja uczestnictwa za pośrednictwem portalu www.dozcharytatywnie.pl. Organizator zastrzega sobie prawa do weryfikacji prawdziwości danych Uczestnika wskazanych w zgłoszeniu rejestracyjnym przez osobę upoważnioną przez Organizatora.
 2. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Uczestnik przed rozpoczęciem Wydarzenia może wpłacić darowiznę na cele statutowe Organizatora.
 4. W związku z Wydarzeniem przeprowadzone zostaną: Aukcja główna oraz Aukcja cicha.
 5. Całkowity dochód uzyskany z Wydarzenia oraz Aukcji zostanie przekazany przez Organizatora na realizację jego celów statutowych, w szczególności na rozwój Telefonu Wsparcia dla Seniora Słuchamy - Wspieramy.
 6. Uczestnictwo w Aukcji głównej jest możliwe poprzez osobiste przybycie Uczestnika na Wydarzenie lub za pośrednictwem portalu OneBid.
 7. Uczestnictwo w Aukcji cichej jest możliwe jedynie za pośrednictwem portalu OneBid.§3. AUKCJE 

 1. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki oraz obiekty przekazane Organizatorowi przez darczyńców, stanowiące własność Organizatora.
 2. Lista Przedmiotów dostępna będzie w katalogu aukcyjnym zamieszczonym na stronie internetowej www.dozcharytatywnie.pl, w ktalagou udostępnianym Uczestnikom podczas Wydarzenia, jak również na portalu OneBid.
 3. Aukcje mają charakter otwarty – podawane ceny są informacjami jawnymi, dostępnymi przez cały czas trwania licytacji.
 4. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać, destabilizować i uniemożliwiać przeprowadzenie Aukcji. W przypadku stwierdzenia w/w działań, Organizator lub Prowadzący Aukcję ma prawo wykluczyć Uczestnika z dalszej licytacji.
 5. Dla każdego Przedmiotu zostanie ustalona cena wywoławcza, która zostanie wskazana w momencie rozpoczęcia aukcji.
 6. Cena przebicia oferowana przez Uczestników jest jawna dla innych Uczestników.
 7. Uczestnik odpowiada za składane przez siebie bądź w imieniu reprezentowanego podmiotu oferty cenowe, w szczególności Uczestnik powinien zadbać, aby oferty nie były przez niego składane lekkomyślnie, omyłkowo bądź bez zapoznania się i rozumienia skutków złożenia oferty zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami polskiego prawa.§4. PRZEBIEG AUKCJI 

 1. Aukcja główna zostanie przeprowadzona w dniu 3.10.2023 podczas trwania Wydarzenia. Wcześniej, 25.09.2023 r. aukcja zostanie udostępniona na portalu onebid, a finalna licyctacja przedmiotów odbędzie się podczas trwania wydarzenia, zarówno z udziałem Uczestników przybyłych na Wydarzenia, jak i Uczestników zarejestrowanych na portalu OneBid.2. Aukcja cicha zostanie przeprowadzona podczas trwania Wydarzenia.
 2. Aukcja główna będzie prowadzona przez Prowadzącego Aukcję równolegle w trakcie Wydarzenia oraz za pośrednictwem strony https://onebid.pl/pl. Aukcja cicha prowadzona będzie wyłącznie w formie aukcji za pośrednictwem strony https://onebid.pl/pl.
 3. Warunkiem nabycia licytowanego w aukcji Przedmiotu jest:
  a) rejestracja Uczestnika zgodnie z §2 ust. 1, a w przypadku udziału zdalnego rejestracja na portalu OneBid pod adresem https://onebid.pl/pl.
  b) akceptacja niniejszego Regulaminu,
  c) podanie najwyższej oferty cenowej – przebicia w ramach prowadzonej aukcji.
 4. Kolejna deklarowana cena przebicia (postąpienie) musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum:
 • w przypadku Aukcji głównej:
 • 100 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
 • 500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
 • 1000 zł powyżej 10 000 zł.
 • w przypadku Aukcji cichej:
 • 100 zł do osiągnięcia 1 000 zł,
 • 200 zł do osiągnięcia 2 000 zł,
 • 500 zł do osiągnięcia 10 000 zł,
 • 1000 zł powyżej 10 000 zł.

5. Pierwsza i każda następna oferta cenowa zgłoszona przez Uczestnika jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje być wiążąca, gdy inny Uczestnik złoży ofertę korzystniejszą.

7. Aukcję wygrywa Uczestnik, który do momentu zakończenia aukcji Przedmiotu złożył najwyższą ofertę.

8. Zakończenie Aukcji głównej Przedmiotu następuje w momencie przybicia (ustnie lub poprzez trzykrotne uderzenie młotkiem) przez Prowadzącego aukcji. Zakończenie Aukcji cichej Przedmiotu następuje wraz z upływem czasu trwania aukcji.

9. Zakończenie Aukcji jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który zaoferował najwyższą cenę:
a) przyjętą przez Prowadzącego aukcję – w przypadku Aukcji głównej,
b) która została zarejestrowana na stronie https://onebid.pl/pl– w przypadku Aukcji cichej.§5. ZAPŁATA CENY ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU

 1. Zwycięzca Aukcji zobowiązany jest do wpłaty zadeklarowanej kwoty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2023 r.
 2. Wpłaty można dokonać poprzez:
  a) zapłatę kartą płatniczą za pośrednictwem terminala obsługi kart, dostępnego podczas Aukcji głównej (03.10.2023 r.) i obsługiwanego przez Organizatora z zachowaniem wszelkich procedur – w przypadku Aukcji głównej,
  b) przelew na konto Organizatora nr konta: 91 1050 0086 1000 0023 2186 3413 prowadzone w ING Banku Śląskim S.A. wyłącznie z tytułem przelewu: DAROWIZNA – w przypadku Aukcji głównej i Aukcji cichej.
 3. Wydanie przedmiotu Aukcji zwycięzcy nastąpi:
  a) bezpośrednio po wpłaceniu kwoty licytacji – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. a powyżej.
  b) w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora – w przypadku dokonania płatności w sposób określony w pkt. 2 lit. b powyżej.
 4. W przypadku płatności dokonanej w sposób określony w pkt. 2 lit. b, odbiór wylicytowanego Przedmiotu będzie możliwy z biura DOZ Fundacji dbam o zdrowie (adres: 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3) po okazaniu potwierdzenia przelewu.
 5. Własność Przedmiotu przechodzi na zwycięzcę Aukcji z chwilą zapłaty całej ceny, zgodnie z ofertą złożoną przez zwycięzcę Aukcji.§6. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu lub przeprowadzenia Aukcji Uczestnik ma prawo zgłaszać w terminie 30 dni od dnia zakończenia Aukcji przesyłając zgłoszenie reklamacyjne w formie pisemnej (listem poleconym), na adres Organizatora.
 2. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać dane pozwalające na identyfikację i kontakt z osobą składającą reklamację, opis zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji oraz żądanie wraz z uzasadnieniem.
 4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu do Organizatora. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez reklamującego pisemnie na wskazany adres korespondencyjny.

 

§7. DANE OSOBOWE

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO”.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji wydarzenia tj. Koncert Charytatywny DOZ Fundacji („Wydarzenie”), oraz Aukcji jest DOZ Fundacja dbam o zdrowie z siedzibą w Warszawie, ul. Kupiecka 11, 03-046 Warszawa, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286305, REGON 141079156, NIP 524-26-19-349. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: fundacja@fundacja.doz.pl oraz telefonicznie: 42 200 75 50.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: fundacja@fundacja.doz.pl
 3. Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania
  Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
  • organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, w tym obsługi rejestracji zgłoszeń uczestników Wydarzenia, kontaktowaniu się i informowaniu w sprawie organizacji Wydarzenia, właściwej organizacji Wydarzenia, podziękowań za udział w Wydarzeniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na poprawnej realizacji organizowanego Wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w związku z dobrowolnym zarejestrowaniem się na organizowane przez Administratora Wydarzenie. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres organizacji i trwania Wydarzenia, a następnie trwale usunięte. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, może nastąpić również w związku z żądaniem sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Podanie danych osobowych na potrzeby organizacji i prowadzenia Wydarzenia jest w pełni dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu.
  • obsługi komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem wskazanego środka kontaktu do Administratora (adres e-mail: wieczor@fundacja.doz.pl), a zatem w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO (zapewnienie właściwej komunikacji). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do poprawnej obslugi komunikacji, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zwrotnej komunikacji, w tym otrzymywania odpowiedzi na zadane pytanie.
  • wykonania umowy, której osoba jest stroną lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym uczestniczenia w w aukcjach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku wzięcia udziału w aukcjach charytatywnych towarzyszących Wydarzeniu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane prze okres obowiązywania umowy w tym jej rozliczenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne w celu realizacji umowy.
  • dane osobowe będą także mogły być przetwarzane, w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, w szczególności prawa podatkowego w związku z realizacją umowy czy też wpłatą darowizny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający obowiązujących przepisów prawa.
  • jeśli zajdzie konieczność Administrator może przetwarzać dane osobowe dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub odpierania roszczeń, oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO – dla realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.
  Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych na potrzeby organizacji Wydarzenia będą podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz inne świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. W przypadku wzięcia udziału w aukcjach charytatywnych towarzyszących Wydarzeniu, odbiorcami danych będzie podmiot administrujący portalem OneBid, a także firmy kurierskie, firmy obsługujące płatności. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą
  Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i przeniesienia danych. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z wyżej wskazanych praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: fundacja@fundacja.doz.pl.
  Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z akceptacją bez zastrzeżeń treści i postanowień Regulaminu.
 2. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora: dozcharytatywnie.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn (z co najmniej 7-dniowym okresem wypowiedzenia), a także zawieszenia organizacji Wydarzenia lub Aukcji z przyczyn technicznych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia (w tym Aukcji głównej) z przyczyn niezależnych od niego, a w szczególności w związku z obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi lub innymi aktami wydanymi przez organy władzy publicznej. Odwołanie nie wpływa na ważność rozpoczętych Aukcji cichych oraz nie stanowi podstawy do żądania przez Uczestników zwrotu wpłaconych darowizn.